Jak osiągnąć skuteczny i efektywny nadzór właścicielski nad firmą.

 

 Jak osiągnąć skuteczny i efektywny nadzór właścicielski nad firmą.

 

Właścicielu Firmy,

Będąc właścicielem firmy, decydujesz o tym czy zarządzasz nią osobiście czy powierzasz zarządzanie wybranemu przez Ciebie zarządowi. Twoja decyzja określa obszary odpowiedzialności i wpływu na działania firmy.

Jeżeli zdecydujesz się na zarządzanie osobiste firmą, to współpracownicy i partnerzy biznesowi będą od Ciebie oczekiwali profesjonalizmu w działaniu.

Jeżeli zdecydujesz się na powołanie zarządu, to sytuacja się zmienia i profesjonalizmu będzie oczekiwało się od zarządu. W takiej sytuacji kluczowe jest zapewnienie zarządowi i firmie optymalnych warunków do działania. Konieczny jest profesjonalny nadzór właścicielski. Relacje pomiędzy zarządem a właścicielem w spółkach kapitałowych określa Kodeks Spółek Handlowych (KSH).

Poza regulacjami KSH ważne są dobre praktyki zarządzania.

Do takich dobrych praktyk należy opracowanie dokumentu „Strategia właścicielska”, określająca:

1.      Cele ekonomiczne dla firmy.

2.      Cele rynkowe i marketingowe dla firmy.

3.      Cele i politykę inwestycyjną.

4.      Cele i politykę kadrową.

5.      Cele i politykę organizacyjną.

6.      Zasady komunikacji i raportowania właścicielom w ramach nadzoru właścicielskiego.

7.      Kryteria oceny zarządu za osiągane wyniki.

8.      Politykę dywidendową firmy.

9.      System wynagradzania i premiowania zarządu.

Zdarzają się Właściciele, którzy nie tworzą takiego dokumentu, argumentując:

·         strategię omówiliśmy z zarządem w trakcie bezpośrednich spotkań albo

·         trudno przewidzieć przyszłą sytuację na rynku albo

·         będziemy podejmowali decyzje w oparciu o aktualną sytuację firmy.

Przeprowadzanie merytorycznych, wielokrotnych rozmów jest konieczne. Rozmowy i ustalenia są niezbędne. Tylko które ustalenia są ważniejsze? Czy te z pierwszej rozmowy, czy te z ostatniej, a może z którejś w międzyczasie? Strategii właścicielskiej nie tworzy się ad hoc, ale systemowo i w perspektywie kilka lat. Prawdopodobieństwo, że zarząd i właściciel wyciągają analogiczne wnioski z prowadzonych rozmów jest znikome.
Odmienna interpretacja ustnych uzgodnień to pewne źródło nieporozumień i konfliktów.    

Przyszłość z całą pewnością jest nieprzewidywalna. Trudności w przewidywaniu przyszłości nie powinny być jednak przeszkodą w opracowaniu „Strategii właścicielskiej” i do przeprowadzenia od czasu do czasu rewizji tego dokumentu.

Decyzje biznesowe podejmuje się oczywiście uwzględniając aktualną sytuację firmy. Należy to robić z rozwagą, tak aby nie wkraczać w obszar decyzji operacyjnych powołanego przez właściciela zarządu. Jeżeli zdecydowałeś się na rezygnację z bezpośredniego zarządzania firmą i powołanie zarządu, to zrezygnowałeś też z uprawnień do podejmowania bieżących decyzji operacyjnych.

Właściciel ma prawo do zmiany zarządu, ale konieczne jest pozostawienie wszystkich decyzji operacyjnych zarządowi.

Pomijając regulacje wynikające z KSH mieszanie się właściciela do podejmowania bieżących decyzji operacyjnych skutkuje u członków zarządu nieuchronnie „wyłączeniem” odpowiedzialności za sprawy firmy. Kto decyduje ten odpowiada, nie ma formy pośredniej. Jeżeli to Ty chcesz decydować, zwolnij zarząd i zarządzaj osobiście. Twoje prawo.

W sytuacji, gdy właściciel jest na etapie wyboru kandydata do objęcia funkcji prezesa w zarządzie firmy, to dobrą praktyką jest opracowanie przez kandydata „Strategii zarządzania firmą”, która powinna zawierać:

  • Cele dla firmy jakie planuje zrealizować z uwzględnieniem terminów realizacji
  • Osobiste cele kandydata do zarządu
  • Cele dla najważniejszych menadżerów, działów, procesów realizowanych w firmie
  • Strukturę organizacyjną do wprowadzenia której bezie kandydat zmierzał
  • Plan działania i metody pracy, które mają doprowadzić do osiągnięcia założonych celów
  • Sposoby mierzenia rezultatów dla głównych celów
  • Kryteria oceny osiąganych wyników przez spółkę i przez najważniejszych menadżerów.

Mając na stole strategię właścicielską i strategię zarządzania kandydata na prezesa, najlepszą rzeczą, którą powinno się zrobić to wzajemna analiza obu dokumentów. Osiągnięcie wzajemnej akceptacji będzie dobrą podstawą dla dalszej współpracy zarządu z właścicielem. Na tym etapie nie zostawiajmy niedomówień.

W sytuacji, gdy właściciel nie jest przekonany do „Strategii zarządzania” kandydata do zarządu, a ten nie jest przekonany do „Strategii właścicielskiej”, to lepiej nie robić kolejnego kroku i nie powoływać takiego kandydata do zarządu firmy.

A co się dzieje w sytuacji, gdy strony wzajemnie się przekonały, skoordynowały dwie strategie ze sobą i powołano zarząd? Powinny na tym etapie uzgodnić system raportowania i komunikacji zarząd – właściciel.                                                                                                                                                 

W procesie nadzoru właścicielskiego ważne jest działanie systemowe, systematyczne i sprawiedliwe (maksymalnie zobiektywizowane) – takie 3S.

Sytuacja optymalna to taka, gdy firma jest dobrze zarządzana, wykorzystuje skuteczne systemy planowania i budżetowania, pracownicy są zmotywowani i zaangażowani, firma realizuje efektywnie procesy kontrolingowe. Przecież żaden właściciel nie chce być zaskakiwany przez nieprzyjemne informacje.

Oczywistym jest, że właściciel oczekuje od zarządu realizacji strategicznych celów i optymalnego wykorzystania szans rynkowych. Zarówno wnikliwa kontrola każdego ruchu zarządu jak i strategia „róbcie co chcecie, byle było dobrze”, nie są metodami przynoszącymi dobre rezultaty.

A czy Ty, właścicielu zastanowiłeś się jakie są oczekiwania zarządu wobec Ciebie? Prawdopodobnie każdy prezes oczekuje:

·         szacunku

·         zaufania

·         zapewnienia bezpieczeństwa

·         wsparcia w sytuacjach kryzysowych

·         wsparcia organizacyjnego i przydzielenia zasobów adekwatnych do przyjętej strategii

·         respektowanie autonomii w działaniach operacyjnych

·         informacji zwrotnej w czasie dającym szansę na wprowadzenie działań korygujących

·         maksymalnie obiektywnej ocena efektów pracy.

 

Jeżeli relacje właściciel – zarząd w Twojej firmie nie są satysfakcjonujące to może czas na działanie wsparte przez doświadczonego konsultanta. Skontaktuj się z nami. Naszą pasją jest skuteczność i efektywność w biznesie. Naszą misją jest pomoc firmom, które tego potrzebują.

 

Marek Rytarowski

CEO Konsultant

KDF Consulting

Przekaż informacje o tym wpisie zainteresowanym znajomym!
Dodaj komentarz
wszystkie wpisy
Skontaktuj się z nami
ul. Cybernetyki 2/96
02-677 Warszawa
office@klinikadlafirm.pl
Wykonanie strony WWW: Devilart